ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a MeGaLu 2015 Kft. (2049 Diósd, Darázs utca 4.; Cg.: 13-09-174843, Adószám:25179642-2-13) által üzemeltetett online webáruház szolgáltatásként igényelhető OPENCARTSHOP rendszer használatára vonatkozó feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Megrendelő cégszerű aláírásával válik elfogadottá. A MeGaLu 2015 Kft. (a továbbiakban: OPENCARTSHOP) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az OPENCARTSHOP rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető OPENCARTSHOP.hu felülete, az OPENCARTSHOP által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

OPENCARTSHOP a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (továbbiakban Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.

A OPENCARTSHOP által működtetett online  Webáruház felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a OPENCARTSHOP valamely weboldalán, vagy bármely szerződéses, arra jogosult partnere által. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A OPENCARTSHOP, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a OPENCARTSHOP online felhasználásából kizárni.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum 3 hónap időtartamra.

3. Bérleti díj

OPENCARTSHOP minden Megrendelő számára ingyenesen biztosítja az elektronikus kereskedelmi felületet, a szerződés időtartama alatt (annak bármely fél részéről történő felmondásáig), az ÁSZF 1.sz. mellékletében részletezett szolgáltatásokkal.
4. OPENCARTSHOP kötelezettségei

OPENCARTSHOP Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online Webáruház felhasználási jogát.

Amennyiben OPENCARTSHOP Felhasználónak gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – OPENCARTSHOP felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy OPENCARTSHOP köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt OPENCARTSHOP – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, OPENCARTSHOP köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

OPENCARTSHOP köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség OPENCARTSHOP-et terheli.

OPENCARTSHOP a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. OPENCARTSHOP szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

Teljesítés során OPENCARTSHOP alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • OPENCARTSHOP gondoskodik róla, hogy alvállalkozója OPENCARTSHOP által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során OPENCARTSHOP-nek nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

 

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles OPENCARTSHOP szerződésszerű teljesítését elfogadni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést OPENCARTSHOP részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. OPENCARTSHOP a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cégadatok feltüntetése, adatvédelmi szám, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. OPENCARTSHOP ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén OPENCARTSHOP-nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. OPENCARTSHOP nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. OPENCARTSHOP jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért OPENCARTSHOP semmilyen felelősséget nem vállal.

Karbantartási célból (vagy más okból, Felhasználó külön kérésére) OPENCARTSHOP üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Webáruházába bejelentkezni.

 

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Webáruház web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szolgáltatás.

OPENCARTSHOP a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem OPENCARTSHOP által működtetett vagy bérelt szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Széles sávú Internet kapcsolat;
 • A lent meghatározott Internet böngésző(k) futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;
 • Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó (amennyiben fizetős szolgáltatást vesz igénybe) befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, OPENCARTSHOP felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Internet Explorer 8+
 • Mozilla Firefox 22+
 • Google Chrome 27+
 • Opera 15+
 • Safari 5+ (Windows rendszeren)
 • Android Browser Android 2.3+
 • Google Chrome for Android 27+
 • Opera Mobile Browser 12.1+
 • Apple iPad Safari 6+ (Mac OS X)
 • Apple OS X Safari 6+

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a OPENCARTSHOP nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.
7. Rendelkezésre állás

OPENCARTSHOP garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a OPENCARTSHOP szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémák nélkül. Amennyiben a OPENCARTSHOP nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy kompenzációként egy későbbiekben egyeztetett fizetős csomagot ajánl fel ügyfeleinek, melyet azok az egyeztetést követő 30 napon belül használhatnak fel.

 

8. Ügyfélszolgálat

 

Felhasználó és OPENCARTSHOP közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@OpenCartShop.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a www.OpenCartShop.hu címen található ügyfélszolgati form használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

OPENCARTSHOP vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a OPENCARTSHOP iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

 

Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

8 óra

Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre

2 (Fontos)

16 óra

Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső felhasználók által nem látható Webáruház Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Webáruház használatát nem akadályozza

 

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

 

10. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélül.

A felmondás után a webáruház a Felhasználó által meghatározott időpontig üzemel, kivéve, ha ennek időpontja pihenő vagy ünnepnapra esik. Ilyenkor az azt követő 3 munkanapon belül kerül a szolgáltatás törlésre. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a bolt adatainak mentését (adatmigráció), azokat OPENCARTSHOP végérvényesen törölni fogja szervereiről, azokhoz hozzáférést későbbiekben semmilyen formában nem tud nyújtani.

OPENCARTSHOP azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó nem a törvényi előírásoknak megfelelően üzemelteti áruházát
 • Arra bárminemű írásos felkérést kap a megfelelő hatóságoktól vagy hatósági szervektől
 • A webáruházat üzemeltető szerver(ek) szabálytalan eszközökkel történő túlterhelése illetve OPENCARTSHOP szolgáltatásainak súlyos veszélyeztetésével
 • 60 napot meghaladó vis maior esetén
 • Felhasználó nem az elvárható gondossággal kezeli az OPENCARTSHOP webáruház rendszert

 

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben – történhet.

OPENCARTSHOP jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal:

 • Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • Felhasználó a OPENCARTSHOP által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.
 • Fizetős szolgáltatás igénybevétele utáni számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges – az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló – kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a OPENCARTSHOP vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a OPENCARTSHOP vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben OPENCARTSHOP a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát OPENCARTSHOP-tól nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 • ha OPENCARTSHOP anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást

Ebben az esetben Felhasználó áruházában tárolt adatait teljes körű mentés formájában OPENCARTSHOP-tól követelheti.

 

11. Vitás kérdések rendezése

OPENCARTSHOP-nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Diósd, 2015. 03. 01.

Hatályba lépés dátuma: 2015. 04. 01.

 

1. Számú melléklet

 

Ingyenes OPENCARTSHOP funkciók

 

Szerverkörnyezet

1 GB tárhely áruházanként (áruház és levelezés)

5 e-mail cím beállítható domain nevenként/áruházanként
Sablon (template rendszer)

Előre telepített template rendszer beállítása

 

Korlátlan kategória

– kategóriánként választható szűrők

– egyedi html és word kategória oldalak

 

Korlátlan termékfeltöltés

– egyedi termékek

– termékvariánsok (szín, méret, egyéb tulajdonságok)

– 3d megjelenítésű termékek

– ár, akciós ár (időszakra vagy mennyiségre), csoport ár (regisztrált partnereknek adható kedvezményes árak kezelése)

– kuponok, termékenként meghatározható hűségpontok (kedvezményrendszerhez)

– mennyiségi kedvezmények vásárlói csoportoknak (B2B funkció)

– beszállítói ár

– egyedi cikkszám, SKU, UPS, ISBN, EAN, MPN, stb. kezelése termékenként

– tulajdonságok és azokra épülő kategória szűrők(pl. televízió: 3D, Smart, Led, OLED, stb…)

– ÁFA osztályok, ÁFA kulcsok zónánként (országonként vagy egyéb földrajzi meghatározás alapján)

– súly és méretek

– egyedi leírás, meta leírás, keresőszavak

– letölthető termékek

– kapcsolódó termékek (egyedileg meghatározható vagy automatikusan beállított kategóriánként)

– korlátlan mennyiségű kép/termék

– egyedi termékoldal kiválasztott termékeknél

– SEO barát url-ek, automatikusan a terméknévből generálva!

– letölthető (fizetős) termékek lehetősége (pl. sablonok, e-book, szoftver, képek), fizetett státuszba helyezett rendelés esetén a megrendelő link alapján megkezdheti a letöltését az adott virtuális terméknek

 

Bővítmények

– Bannerek

– Főoldali úszóhirdetések

– kiemelt termékek box

– legnépszerűbb termékek box

– WordPress integráció (csak az OPENCARTSHOP szerverein üzemeltetett (hostolt) WordPress oldalak esetében!)

 

Felhasználók

– regisztrációhoz kötött vásárlás

– bejelentkezés esetén mutatott árak

– regisztráció nélküli vásárlás (bejelentkezés nélkül is látható árak)

– vásárlói csoporthoz csatolás fix kedvezmény %-al (B2B)

 

Szállítási módok

– Személyes átvétel

– Futárszolgálat

– Ingyenes szállítás (rendelési összértéktől függő)

– Pick Pack Pont

– Postai szállítás

– Súly alapú szállítás

– Földrajzi zóna szerinti szállítási költség kalkuláció

 

Fizetési módok

– Előre utalás

– Utánvétes fizetés

– Postai csekk befizetés

– Készpénzes fizetés

 

Vásárlásösztönzők

– Kuponok

– Előre feltöltött egyenleg

– Ajándékutalvány, szerkeszthető design, alkalmak és összegek (pl. esküvőre, születésnapra, anyák napjára, stb.)

 

Termékcsatornák

– Google base

– Google sitemap

– Árgép

– Árukereső

– Olcsóbbat

– Kirakat

 

Egyedi oldalak

–  Korlátlan számban létrehozhatók és szerkeszthetők, html és Word kompatibilis (pl. ÁSZF, bolt nyitva tartás, Céginformációk, stb)

 

Affiliate program

– Partnerprogram szabadon indítható

– vásárlások utáni elszámolás / havi elszámolás követés / jutalékfizetési rendszer előre beállított % alapján

 

Rendelések kezelése / követése

 • rendelések leadása adminisztrációs felületről
 • rendelési státuszok frissítése (vásárlók automatikus értesítése e-mailben)
 • visszáru kezelés (vásárló vagy adminisztrátor által rögzítve)

 

Hirlevél

 

– PHPList ingyenes levelezőlista rendszerhez való kapcsolódás automatikusan

– le- és feliratkozás kezelése

 

Közösségi oldalak

– Termékek közösségi oldalakon való megosztása (FB, Twitter, Google+, stb)

– Facebook áruház integráció (előkészületben)

 

Nyelvek

– magyar előtelepítve

– további ingyenesen kérhető nyelvek:

 

 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Spanish
 • Russian
 • Chinese Simplified
 • Chinese Traditional
 • Japanese
 • Dutch
 • Hungarian
 • Indonesian
 • Farsi
 • Norwegian
 • Portuguese
 • Romanian
 • Turkish
 • Polish

 

Pénznemek

 

– HUF előtelepítve

– Bármilyen valuta beállítható (HUF-hoz való automatikus árazással, automatikusan, naponta frissített árfolyamokkal)

 

Biztonsági mentés

 

Termékek és árak importálása tömegesen

 

Multi Store rendszer

 

A MultiStore rendszer lényege, hogy egy adminisztrációs felület alól, korlátlan számú áruház nyitható, akár ugyan azokkal a termékekkel és kategóriákkal, akár teljesen eltérővel, akár egyedi domain nevek alatt vagy aldomainek alatt. Az áruházban lévő termékeket és kategóriákat kiválaszthatjuk, hogy mely áruházunkban szeretnénk árusítani. Az így nyitott áruházaknak egyedi arculatot készíthet.